İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI POLİTİKASI

Faaliyetleri ve performansı ile sayıgın ve güvenilir bir konuma sahip olan Kahya Resort Aqua & Spa, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.
Kahya Resort Aqua & Spa, İş Kanunu’nun yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslaraarası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizn taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir. 
Kahya Resort Aqua & Spa personeli birbiriyle ve misafirlerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Kahya Resort Aqua & Spa etik ilkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep, engellilik durumu vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.
Otel yüneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphenilenen durumlarda İnsan Kaynakları departmanına bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu tür şikayetler şikayette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Yönetimimiz, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur. 
Kahya Resort Aqua & Spa, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbesitisi bulunmakla birlikte, personel alımlarının operasyonel ihtiyaç doğrultusunda olmasına özen gösterilmektedir.
İnsan Hakları Politikası uyarınca, ulusam mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetle ve çocuk işçi çalıştırdığı, İnsan Haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşların faaliyetleri ve/veya projeleri Kahya Resort Aqua & Spa tarafından finanse edilmemektedir. 
Kahya Resort Aqua & Spa personeli özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. İşletmemiz anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duymaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almak birlikte, personelin eğitim alması sağlanmaktadır. 
Otelimiz çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikayetleri İnsan Kaynakları departmanı aracılığıyla işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. Kahya Resort Aqua & Spa, gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir. 
Kahya Resort Aqua & Spa, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de beklemektedir.